Tìm thấy 21 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 549/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quan 17/05/2022
2 290/QĐ-UBND Quyết định Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang 16/05/2022
3 13/2022/QĐ-UBND Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang 12/05/2022
4 523/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Việc làm, Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang 11/05/2022
5 12/2022/QĐ-UBND Quyết định Quy định tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (năm 2021) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 04/05/2022
6 152/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 30/12/2020
7 145/2020/NĐ-CP Nghị định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 14/12/2020
8 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con 12/11/2020
9 1219/UBND-KGVX Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 28/04/2020
10 15/2020/QĐ-TTg Quyết định Quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 24/04/2020
11 42/NQ-CP Nghị quyết Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 09/04/2020
12 45/2019/QH14 Luật Bộ luật Lao động 2019 20/11/2019
13 23/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 30/03/2017
14 16/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2017 22/02/2017
15 17/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22/02/2017
16 119/QĐ-UBND Quyết định Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định 1096/QĐ-UBND ngày 04/10/2014 về việc thành lập Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Tuyên Quang 17/02/2017
17 282/UBND-KGVX Quyết định khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật về mắt, môi, hàm ếch, vận động, tim bẩm sinh, khiếm thính trên địa bàn tỉnh 10/02/2017
18 1787/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1056/QĐ-CT ngày 16/8/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22/12/2016
19 10/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/12/2016
20 07/2016/NQ-HĐND Nghị quyết mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Tuyên Quang 06/12/2016
12