Tìm thấy 504 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 02/2019/TT-BNV Quyết định Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. 24/01/2029
2 59/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trẻ em, Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang. 25/01/2024
3 31/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động-Thuong binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang 16/01/2024
4 02/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trẻ em, Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang 05/01/2024
5 1336/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm; An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang 11/11/2023
6 1336/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm; An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang 11/11/2023
7 2493/CV-TU Công văn Dề xuất vấn đề cần trình xin ý kiến Bộ chính trị, Ban Bí thư năm 2024 và xây dựng chương trình công tác năm 2024 của BTV Tỉnh ủy. 04/10/2023
8 231/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 03/10/2023
9 73/2023/NĐ-CP Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì trách nhiệm chung. 29/09/2023
10 4822/UBND-NC Công văn một số công tác đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" 29/09/2023
11 4817/UBND-THVX kết luận Chủ động phòng, chống dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh 29/09/2023
12 6521/CAT-TM Công văn V/v khảo sát hiện trạng hạ tầng công nghệ và nhu cầu đối với Trung tâm dữ liệu quốc gia 29/09/2023
13 03/UBND-TBCD Công văn Chấn chỉnh công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng 28/09/2023
14 4788/UBND-NC Công văn giao điều hành hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/09/2023
15 03/UBND-TBCĐ Quyết định Chấn chỉnh công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng 28/09/2023
16 4778/UBND-THCBKS Công văn Về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023 27/09/2023
17 113/TB-UBND kết luận Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2023 26/09/2023
18 4733/UBND-KT Quyết định thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 25/09/2023
19 1335/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn Báo cáo kết quả tổng hợp đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình năm 2024 24/09/2023
20 206/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tháng 09/2023) 22/09/2023
12345