Đến tháng 7/2019, Sở LĐTBXH đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 24/07/2019 - 16:14
Đến tháng 7/2019, Sở LĐTBXH đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:24/07/2019 - 16:14