Đến tháng 6/2017, Sở LĐTBXH đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 28/06/2017 - 03:35
Đến tháng 6/2017, Sở LĐTBXH đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:28/06/2017 - 03:35