Đến tháng 4/2017, Sở LĐTBXH đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 30/04/2017 - 17:51
Đến tháng 4/2017, Sở LĐTBXH đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:30/04/2017 - 17:51