Đến tháng 3/2019, Sở LĐTBXH đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 22/03/2019 - 19:41
Đến tháng 3/2019, Sở LĐTBXH đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:22/03/2019 - 19:41