Đến tháng 11/2019, Sở LĐTBXH đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 14/11/2019 - 14:00
Đến tháng 11/2019, Sở LĐTBXH đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:14/11/2019 - 14:00