Đến tháng 11/2018, Sở LĐTBXH đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 18/11/2018 - 04:56
Đến tháng 11/2018, Sở LĐTBXH đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:18/11/2018 - 04:56