Đến tháng 5/2018, Sở LĐTBXH đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 23/05/2018 - 09:47
Đến tháng 5/2018, Sở LĐTBXH đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:23/05/2018 - 09:47