Đến tháng 8/2017, Sở LĐTBXH đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 18/08/2017 - 04:20
Đến tháng 8/2017, Sở LĐTBXH đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:18/08/2017 - 04:20