Đến tháng 5/2019, Sở LĐTBXH đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 21/05/2019 - 04:15
Đến tháng 5/2019, Sở LĐTBXH đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:21/05/2019 - 04:15