Đến tháng 9/2019, Sở LĐTBXH đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 20/09/2019 - 00:28
Đến tháng 9/2019, Sở LĐTBXH đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:20/09/2019 - 00:28