Đến tháng 1/2019, Sở LĐTBXH đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 23/01/2019 - 00:21
Đến tháng 1/2019, Sở LĐTBXH đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:23/01/2019 - 00:21