Đến tháng 10/2017, Sở LĐTBXH đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 21/10/2017 - 20:35
Đến tháng 10/2017, Sở LĐTBXH đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:21/10/2017 - 20:35