Đến tháng 12/2017, Sở LĐTBXH đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 17/12/2017 - 14:42
Đến tháng 12/2017, Sở LĐTBXH đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:17/12/2017 - 14:42