Tổng số gửi đi: | Tổng số nhận về: .Tính đến ngày 12/15/2019
Tháng/Năm VĂN BẢN ĐẾN VĂN BẢN ĐI Tổng số
Nhận qua mạng Nhận qua mạng và bằng giấy Nhận  bằng giấy Tổng số Gửi qua mạng Gửi qua mạng và bằng giấy Gửi bằng giấy Tổng số
Tháng 1/2019000000
Tháng 2/2019000000
Tháng 3/2019000000
Tháng 4/2019000000
Tháng 5/2019000000
Tháng 6/2019000000
Tháng 7/2019000000
Tháng 8/2019000000
Tháng 9/2019000000
Tháng 10/2019000000
Tháng 11/2019000000
Tháng 12/2019000000