LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2017

Tuần thứ 40 năm 2020 - Từ ngày: 28/09/2020 - Đến ngày: 04/10/2020

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Ghi chú
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG